Boomkwekerij en tuinaanleg

Gerry Vanthienen

Klottenbergstraat 4 te 3440 Zoutleeuw

 

 

"Volg ons op facebook voor alle nieuwtjes"

Open vanaf 19 december op afspraak

gsm: 0496 44 96 54

fb

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOOMKWEKERIJ GERY VANTHIENEN BE0874 192 209

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld .

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Boomkwekerij Gery Vanthienen, hierna vernoemd als Òde aannemerÓ, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Onvoorziene omstandigheden waar de aannemer geen weet van had, worden aangerekend aan 40 Û per uur. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substanti‘le wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de diensten uit te voeren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de uitvoering geen aanleiding geven tot be‘indiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de uitvoering verwacht, wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de be‘indiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum op volgend adres : Boomkwekerij Gery Vanthienen, Klottenbergstraat 4 te 3440 Zoutleeuw. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 15 dagen na ontvangst schriftelijk aangetekend en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

6. Alle facturen zijn contant maar bij voorkeur per overschrijving betaalbaar op het bankrekeningnummer BE98 7343 1408 4793, BIC KREDBEBB. De betalingstermijn bedraagt 10 (tien) dagen na factuurdatum.

7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% . Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro. Bij substanti‘le overschrijding van de betalingstermijn behoudt de aannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te be‘indigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. De overdracht van eigendom van de goederen door de aannemer geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw en de rechtbanken van Leuven bevoegd.

10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden be‘indigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

11. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.

12. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

13. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient ŽŽn derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon , ŽŽn derde bij de aanvang der werken/prestaties/diensten en ŽŽn derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

14. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

15. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

16. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

17. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van en of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

18. Plantengarantie van gazon en planten zal door de aannemer niet verleend worden gezien de steeds meer voorkomende extreme weersverschijnselen zoals bijvoorbeeld droogte. Tevens is het buiten de controle van de aannemer of de adviezen na aanplant, zoals bijvoorbeeld water geven, opgevolgd worden door de klant.